logo

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΩΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CRIVA
(Cercle de Recherche International Voix-Analyse)

Ο Κύκλος Διεθνών Ερευνών Φωνή- Ανάλυση ( Cercle de Recherche International Voix-Analyse) ιδρυθείς από την Claire Gillie, έχει ως στόχο να μοιραστεί, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τις εκπονήσεις και τις έρευνες -  τόσο τις επιστημολογικές όσο και τις κλινικές- που έχουν ως αντικείμενο τη φωνή και την ψυχανάλυση. Πρόκειται για έναν διάλογο των ψυχαναλυτών με ειδικούς της φωνής από άλλα εννοιολογικά πεδία γύρω από αυτό το «αντικείμενο-φωνή» και την επικλητική ενόρμηση, και για μια επανεξέταση των σωματικών εκδηλώσεων που μαρτυρούν την αποτυχία της σύνδεσης σώματος /φωνής/γλώσσας.  Λαμβάνονται υπ’ οψιν οι μορφές μιας κλινικής του υποκειμένου στην ποικιλομορφία τους, τα φωνητικά συμπτώματα και οι φωνητικές παθολογίες που δύνανται να διαφωτίσουν την ασυνείδητη έννοια και την ενορμητική λειτουργία. Στόχος αυτής της σύγκλισης είναι η επανεξέταση της κλινικής των φωνητικών παθολογιών και της ψυχαναλυτικής ανθρωπολογίας του φωνητικού σώματος όπου εγγράφεται η κλίση του υποκειμένου του ασυνείδητου, καθώς και οι πολιτισμικές και καλλιτεχνικές μορφές που συμπεριλαμβάνει

Σκοπός αυτής της Εταιρείας είναι η συνέργεια γύρω από τους τομείς και τα «τοπικά» πεδία της φωνής, με την παρέμβαση της ψυχανάλυσης να αποτελεί μια προβληματική που καθιστά δυνατή μια ψυχοπαθολογική κατανόηση αλλά και μια κατανόηση αυτής της βασικής και σύνθετης ανθρωπολογικής πραγματικότητας που είναι η φωνή.

Άρθρο 1ο :Σύσταση

Δημιουργείται μεταξύ των υπογραφόντων του παρόντος καταστατικού, που ορίζονται ως ιδρυτικά μέλη, μία εταιρεία βάσει του νόμου της 1ης Ιουλίου 1901, και το διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1901, του οποίου το καταστατικό έχει εγκριθεί με απόφαση που ελήφθη στη συνέλευση στις 21/03/2019.

Άρθρο 2ο : Επωνυμία

Η Εταιρεία έχει ως επωνυμία: Διεθνής Κύκλος Ερευνών Φωνή- Ανάλυση (Cercle de Recherche International Voix-Analyse) και ως λογότυπο: CRIVA

Άρθρο 3ο  : Στόχος

Η Εταιρεία έχει ως στόχο την έρευνα και την εκμάθηση στο πλαίσιο της φωνής και της ψυχανάλυσης.

Άρθρο 4ο : Μέσα

Η Εταιρεία διαθέτει ιδίως τα ακόλουθα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του

1) Διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κλινικών ομάδων

2) Δημιουργία ομάδων εργασίας στις διάφορες χώρες που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του σωματείου

3) Δημοσίευση ή/και διάδοση με οποιοδήποτε μέσο έρευνας που διεξάγεται ή/και βρίσκεται σε εξέλιξη

 4) Πώληση, μόνιμη ή περιστασιακή, όλων των προϊόντων ή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του αντικείμενο της ή ενδέχεται να συμβάλουν στην επίτευξή του.

Άρθρο 5ο : Έδρα

Η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση: 33 rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris, France.

Μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος με απλή απόφαση του γραφείου.

 Άρθρο 6ο : Διάρκεια

Η Εταιρεία ιδρύεται για απεριόριστο χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα.

Άρθρο 7ο : Μέλη και Υποστηρικτές 

α) Χαρακτηριστικά των μελών 

1) Τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 είναι ιδρυτικά μέλη.

2) Είναι ενεργά μέλη τα πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της Εταιρείας και στην πραγματοποίηση του αντικειμένου της.

  Για να γίνει κάποιος ενεργό μέλος της Εταιρείας είναι απαραίτητη η έγκρισή του από το γραφείο του οποίου η απόφαση εμπίπτει στη διακριτική του ευχέρεια.

3) Αντιπρόσωποι στο εξωτερικό

Πρόκειται για μέλη που έχουν εγκριθεί από το γραφείο να εκπροσωπούν το CRIVA στις αντίστοιχες χώρες τους.

 β) Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές είναι πρόσωπα που επωφελούνται από τις υπηρεσίες της Εταιρείας και συμμετέχουν στις εργασίες της. 

γ) Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα μέλους της Εταιρείας καταργείται από τους κάτωθι λόγους : 

1) Παραίτηση που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής που απευθύνεται στον πρόεδρο του συλλόγου.  

2) Θάνατος. 

3) Αποκλεισμός που επιβλήθηκε από το γραφείο για σοβαρούς λόγους, ενώ ο ενδιαφερόμενος (η) είχε προηγουμένως κληθεί να εκθέσει την υπεράσπισή του (της) σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού. 

4) Αυτόματη αποβολή για μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής, μετά από 3 ανεπιτυχείς υπενθυμίσεις και αφού ο ενδιαφερόμενος (η) κληθεί, μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής, να παρέχει εξηγήσεις. 

δ) Ετήσια συνδρομή

 Τα μέλη και οι υποστηρικτές καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ποσό της οποίας καθορίζεται από το γραφείο σύμφωνα με συχνότητα που καθορίζεται επίσης από το γραφείο. Κατόπιν ρητού αιτήματος και αιτιολόγησης, το γραφείο μπορεί να απαλλάξει από πληρωμή οποιοδήποτε μέλος καθώς και τους εξωτερικούς εκπροσώπους του CRIVA.

Άρθρο 8ο : Πόροι

Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται από:

α) Συνεισφορές από μέλη και υποστηρικτές.

β) Επιχορηγήσεις από το Κράτος, τις περιφέρειες, τα διαμερίσματα, τους δήμους και τις δημόσιες εγκαταστάσεις τους.

γ) Ιδιωτικές δωρεές και δωρεές από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

δ) Έσοδα από πωληθέντα αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και οποιουσδήποτε άλλους πόρους που δεν εξαιρούνται ρητά από νόμους ή κανονισμούς.

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο

 α) Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον ελάχιστο αριθμό των 8 μελών και τον μέγιστο των 15 μελών.

Περιλαμβάνει αυτεπάγγελτα μέλη και εκλεγμένα μέλη.

Τα αυτεπάγγελτα μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση για διάρκεια 3 ετών.

Για να είναι εκλέξιμα, τα ενεργά μέλη πρέπει να έχουν εγγραφεί στον σύλλογο για τουλάχιστον 3 χρόνια, να έχουν καταβληθεί οι συνεισφορές τους μέχρι την προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή αιτήσεων και να έχουν αποστείλει την αίτησή τους στην έδρα του συλλόγου, το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Τα πρώτα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίστηκαν από την ιδρυτική γενική συνέλευση της 21/03/2019˙ Ασκούν τα καθήκοντά τους για περίοδο 3 ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η γενική συνέλευση ορίζει τα μέλη που εκλέγονται για περίοδο 3 ετών.

Τα εξερχόμενα μέλη μπορούν να ανανεωθούν.

Τα καθήκοντα των διαχειριστών παύουν με παραίτηση, απώλεια της ιδιότητας μέλους της Εταιρείας, ανάκληση που κηρύσσεται από την τακτική γενική συνέλευση μόνο για βάσιμους λόγους, και διάλυση της Εταιρείας.

Τα αυτεπάγγελτα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να διαγραφούν από τη γενική συνέλευση.

β) Εξουσίες

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις ευρύτερες εξουσίες να διοργανώνει, να διευθύνει και να διοικεί την εταιρεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από τις γενικές συνελεύσεις και συγκεκριμένα:

1) Καθορίζει την πολιτική και τους γενικούς προσανατολισμούς της Εταιρείας.

2) Αποφασίζει για την απόκτηση και διάθεση πάσης κινητής περιουσίας και κινητών αντικειμένων.

3) Μισθώνει και αποκτά οποιοδήποτε κτίριο απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

4) Ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και εγκρίνει τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έκλεισε.

5) Κηρύσσει τον αποκλεισμό μελών για τους λόγους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.

ε) Λειτουργία

Το διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με πρωτοβουλία και όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο που ορίζει την ημερήσια διάταξη.

Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να έχουν εγκυρότητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμβούλων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Κάθε σύμβουλος που αδυνατεί να παραστεί μπορεί να εκπροσωπηθεί με ειδικό πληρεξούσιο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 10: Γραφείο 

α) Σύσταση

Το γραφείο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

— Πρόεδρος·

— Ένας ή περισσότεροι αντιπρόεδροι·

— Γενικός γραμματέας·

— Ένας ή περισσότεροι Αναπληρωτής(ες) Γενικός (οί) Γραμματέας (εις)·

— Ταμίας·

— Βοηθός ταμία.

Τα μέλη του γραφείου εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο και επιλέγονται μεταξύ των μελών της Εταιρείας, εξαιρουμένου του προέδρου που είναι απαραίτητα ιδρυτικό μέλος.

Τα καθήκοντα του μέλους του γραφείου λήγουν με παραίτηση, απώλεια της ιδιότητας του διευθυντή και απόλυση από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για βάσιμους λόγους και με τήρηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Τα αυτεπάγγελτα μέλη του αξιώματος δεν είναι ανακλητά για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α) Χαρακτηριστικά

Το γραφείο διασφαλίζει την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

β) Εξουσίες

Το γραφείο διασφαλίζει συλλογικά την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Λειτουργία

Το γραφείο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με πρωτοβουλία και όταν συγκαλείται από τον πρόεδρο. Η σύγκληση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέσο, ​​αλλά τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο. 

Άρθρο 11ο : Πρόεδρος

α) Χαρακτηριστικά

Ο Πρόεδρος συνδυάζει τις ιδιότητες του προέδρου του γραφείου, του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας.

β) Εξουσίες

Ο πρόεδρος φροντίζει για την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας. Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του γραφείου, του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας ειδικότερα.

1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις της πολιτικής ζωής, και έχει κάθε εξουσία να τον δεσμεύσει. Μπορεί να κινηθεί άμεσα νομικά για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

2) Συγκαλεί το γραφείο, το διοικητικό συμβούλιο και τις γενικές συνελεύσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και προεδρεύει στη συνεδρίασή τους.

3) Είναι εξουσιοδοτημένος να ανοίγει, σε όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όλους τους λογαριασμούς.

4) Εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το γραφείο και το διοικητικό συμβούλιο.

5) Μπορεί να μεταβιβάσει, εγγράφως, τις εξουσίες του και την υπογραφή του εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει˙ μπορεί να τερματίσει τις εν λόγω αντιπροσωπείες ανά πάσα στιγμή.

 Άρθρο 12ο : Αντιπρόεδρος(οι)

Ο αντιπρόεδρος (οι) προορίζονται να βοηθήσουν τον πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως σε περίπτωση που το CRIVA έχει παράρτημα στο εξωτερικό.

 Άρθρο 13ο : Γενικός Γραμματέας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ο γενικός γραμματέας μεριμνά για την καλή υλική, διοικητική και νομική λειτουργία της Εταιρείας. Καταρτίζει ή θέτει υπό τον έλεγχό του τα πρακτικά των συνεδριάσεων του γραφείου, του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Προωθεί ή έχει υπό τον έλεγχό του δηλώσεις στη νομαρχία, και δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

Μπορεί να επικουρείται στα καθήκοντά του από έναν Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ή αρκετούς Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς.

 Άρθρο 14ο : Ταμίας και βοηθός ταμία

Ο ταμίας καταρτίζει, ή έχει καταρτίσει υπό τον έλεγχό του, τους ετήσιους λογαριασμούς της Εταιρείας. Προχωρά στην ετήσια πρόσκληση για εισφορές. Συντάσσει οικονομική έκθεση, την οποία παρουσιάζει μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Προχωρά στην πληρωμή δαπανών και στην είσπραξη αποδείξεων.

Μπορεί κατ' αντιπροσωπεία και υπό τον έλεγχο του προέδρου να προχωρήσει στην πληρωμή των δαπανών και στην είσπραξη των αποδείξεων.

Μπορεί με εξουσιοδότηση, και υπό τον έλεγχο του προέδρου, να ανοίγει και να λειτουργεί σε όλα τα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όλους τους λογαριασμούς και όλους τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

Μπορεί να επικουρείται στα καθήκοντά του από βοηθό ταμία.

Άρθρο 15ο : Γενικές συνελεύσεις

 α) Κοινές διατάξεις

 1) Μόνο τα μέλη της Εταιρείας, με ενημερωμένη τη συνδρομή τους, εξαιρουμένων των υποστηρικτών, έχουν πρόσβαση στις γενικές συνελεύσεις και λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες.

2) Τα μέλη έχουν από μία ψήφο σε κάθε ψηφοφορία.

3) Οι γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο τουλάχιστον 8 ημέρες πριν. Η σύγκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη που ορίζει ο πρόεδρος.

4) Στην αρχή κάθε συνεδρίασης, η γενική συνέλευση που καλείται να συζητήσει διορίζει την επιτροπή συνεδριάσεώς της, αποτελούμενη από τουλάχιστον έναν πρόεδρο και έναν γραμματέα.

5) Ο πρόεδρος προεδρεύει των γενικών συνελεύσεων, παρουσιάζει τις ερωτήσεις της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συζητήσεις. Σε περίπτωση κωλύματος, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από έναν αντιπρόεδρο.

6) Κάθε μέλος που δεν μπορεί να παρευρεθεί μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με ειδική εξουσία για το σκοπό αυτό.

7) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνεδρίασης˙ απομαγνητοφωνούνται με χρονολογική σειρά, στο μητρώο των συζητήσεων του συλλόγου, που παρατίθεται και μονογράφεται από τον πρόεδρο.

β) Τακτικές γενικές συνελεύσεις

 1) Εξουσίες

Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και όποτε κρίνεται απαραίτητο με πρωτοβουλία του προέδρου.

Η τακτική γενική συνέλευση εγκρίνει τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έκλεισε, ψηφίζει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και απαλλάσσει τους διευθυντές από τη διοίκησή τους.

Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει και παύει τους συμβούλους.

Η τακτική γενική συνέλευση συζητά για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Εταιρείας.

  2) Απαρτία και πλειοψηφία

Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία

γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1) Εξουσίες

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα να προβεί, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τροποποίηση του καταστατικού, σε λύση του σωματείου και σε μεταβίβαση της περιουσίας του, σε συγχώνευση ή μετατροπή της Εταιρείας και σε δημιουργία θυγατρικής,  ταμείου δωρεάς ή οποιαδήποτε άλλης δομή που έχει άμεση σχέση με την ένωση.

2) Απαρτία και πλειοψηφία

Η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία.

 Άρθρο 16ο : επιστημονικό συμβούλιο

Στο επιστημονικό συμβούλιο προεδρεύει ο καθηγητής P.-L. Assoun. Αποτελείται από πρόσωπα με εξειδίκευση και εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς της Εταιρείας. Συμμετέχει σε όλες τις εργασίες της Εταιρείας, ιδιαίτερα στη συντακτική πολιτική˙ εντοπίζει ή υποκινεί την έρευνα στους αντίστοιχους τομείς των μελών που το απαρτίζουν, σε σχέση με το έργο της Εταιρείας.

Άρθρο 17ο : καλλιτεχνικό συμβούλιο

Το καλλιτεχνικό συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα με προσόντα στον καλλιτεχνικό τομέα. Συμμετέχει στις εργασίες της Εταιρείας και προτείνει κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση που σχετίζεται με το αντικείμενο της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο : Εσωτερικός Κανονισμός

 Ο εσωτερικός κανονισμός, που καταρτίζεται από τον πρόεδρο της Εταιρείας και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να προσδιορίζει και να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τις καταστατικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Η τήρηση του καταστατικού συνεπάγεται αυτομάτως την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού.

 Άρθρο 19ο : Διαδικαστικά

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού θα δηλώνονται εντός τριών μηνών στη νομαρχία και θα καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που προβλέπεται στα πλαίσια των νομοθετικών διατάξεων.

Εγκεκριμένο καταστατικό από τη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στις 21/03/2019.

Κατασκευασμένο σε 4 πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων θα κατατεθεί στο νομό και ένα θα φυλάσσεται στην έδρα της Εταιρείας.

 Υπογραφή της προέδρου του CRIVA